CPV: 42415110-2 Vysokozdvižné vozíky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42415110-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Motorový vysokozdvižný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava