CPV: 42415000-8 Vysokozdvižné vozíky, pracovné nákladné vozidlá, ťahače používané na železničných nástupištiach

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42415000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Pracovná plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Mesto Sečovce