CPV: 42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42215200-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Mäsiarska technológia
11.12.2023
18:00
Beata Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa