CPV: 42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42215000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33785-MST Výrobné technológie
Verejná súťaž
UVO 19.08.2021
10:00
Ing. Ľudovít Kulich