CPV: 42214100-0 Varné pece

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42214100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33790-MST Pekárenská technológia
Verejná súťaž
UVO 20.08.2021
10:00
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce