CPV: 42213000-2 Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42213000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie vinárskych zariadení
08.12.2023
10:00
Agropark Modrany, s. r. o., Modrany 362, 946 33 Modrany