CPV: 42211000-8 Mliekarenské zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42211000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zásobná preklenovacia nerezová nádrž mlieka
Prieskum trhu
01.12.2023
10:00
Kamenec s.r.o., Bukovec 58, 906 14 Bukovec