CPV: 42122000-0 Čerpadlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42122000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30543-MST Čerpadlá
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.