CPV: 42121100-4 Hydraulické alebo pneumatické valce/bubny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42121100-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48571-WNT Hydraulický valec
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja