CPV: 39831300-9 Čistiace prostriedky na podlahu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39831300-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37679 - WNT Nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre SHMÚ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav