CPV: 39721310-8 Ohrievače vzduchu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39721310-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235546 Zariadenia na vykurovanie a ohrev vzduchu a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.06.2023
16:55
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika