CPV: 39714100-1 Ventilátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39714100-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
11. Mechanizovaný prápor Martin - Odsávanie výfukových plynov
Zákazka s nízkou hodnotou
26.07.2021
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky