CPV: 39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosť

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39710000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235467 Rýchlovarná kanvica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:00
Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika