CPV: 39523000-4 Padáky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39523000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41164-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 17.10.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky