CPV: 39522530-1 Stany

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39522530-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29405-MST Veľkokapacitná hala s príslušenstvom a nafukovacie stany s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky