CPV: 39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39312000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obnova technologických zariadení
Prieskum trhu
05.12.2023
09:00
Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec