CPV: 39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39312000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116067 Škrabka na zemiaky 20 l nerezová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
08:45
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika