CPV: 39310000-8 Zariadenia hromadného stravovania

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39310000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116730 Gastrozariadenia pre školské jedálne v materských a základných školách_(fh)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
14:11
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika