CPV: 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39294100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Marketingové predmety, zriadenie a prevádzkovanie e-shopu 2023-2025
Užšia súťaž
22.12.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava