CPV: 39224210-3 Maliarske štetce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39224210-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115931 Nákup maliarskych štetcov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika