CPV: 39224200-0 Kefy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39224200-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20234599 Zametacie kefy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
13:00
Trenčiansky, Slovenská republika