CPV: 39221000-7 Kuchynské vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39221000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4995-MST Zariadenie kuchyne
Verejná súťaž
UVO 03.03.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava