CPV: 39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39220000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116808 Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
12:30
Handlová, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika