CPV: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39162200-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34943-WNT Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky projektu „Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú“ – IKT a licencie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2022
09:00
Stredná priemyselná škola strojnícka