CPV: 39162100-6 Vybavenie na vyučovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39162100-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47110-MST Obstaranie technológie pre Strednú odbornou školu drevársku Zvolen
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Stredná odborná škola drevárska