CPV: 39162000-5 Vzdelávacie vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39162000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228506 Pracovisko na výrobu plošných spojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.08.2022
09:00
Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika