CPV: 39154000-6 Zariadenia pre výstavy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39154000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
51424-MST Vytvorenie expozícií v Draškovičovom kaštieli
Verejná súťaž
UVO 17.02.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj