CPV: 39143121-0 Šatníky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39143121-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠATŇOVÝCH SKRINIEK, LAVIČIEK A STOLIČIEK
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2021
12:00
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava