CPV: 39141300-5 Skrine

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39141300-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45838-MUT Obstarávanie kancelárskeho nábytku
Užšia súťaž
UVO 09.11.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky