CPV: 39113200-9 Lavice s operadlom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39113200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57240-WYT Viacmiestne plastové lavice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2021
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava