CPV: 39113100-8 Kreslá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39113100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314042 Nákup kresiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
08:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika