CPV: 39112000-0 Stoličky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39112000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023471 Kancelárske kreslo otočné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2023
08:41
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika