CPV: 39100000-3 Nábytok

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39100000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42471-WNT Výroba a montáž nábytku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
12:00
Dom tretieho veku