CPV: 39100000-3 Nábytok

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39100000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115366 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika