CPV: 38950000-9 Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38950000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118338 PCR technológia pre NGS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika