CPV: 38652120-7 Videoprojektory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38652120-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.08.2021
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach