CPV: 38520000-6 Skenery

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38520000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
46315-MST Obnova vybavenia skenovacích pracovísk
Verejná súťaž
UVO 29.11.2022
08:00
Generálna prokuratúra SR