CPV: 38436000-0 Trepačky a príslušenstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38436000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120326 Trepačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
11:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika