CPV: 38434000-6 Analyzátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38434000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31341-MST Vysokokapacitný sekvenátor na princípe NGS
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin