CPV: 38434000-6 Analyzátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38434000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228363 Automatický analyzátor rýchlosti sedimentácie erytrocytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.08.2022
13:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika