CPV: 38425500-5 Prístroje na odhad sily

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38425500-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36271-WNT Skúšobné zariadenie na skúšanie mechanických vlastností nábytku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.08.2022
10:00
Technická univerzita vo Zvolene