CPV: 38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38424000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Meranie a regulácia
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 20.01.2022
10:00
Heloro s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava