CPV: 38344000-8 Zariadenia na monitorovanie znečistenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38344000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41225-WYT Online monitoring znečistenia životného prostredia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
09:00
Mesto Brezno