CPV: 38311200-0 Elektronické technické váhy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38311200-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202121007 Technologické počítacie váhy s vysokou presnosťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.10.2021
11:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika