CPV: 38300000-8 Meracie prístroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38300000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42230-WNT Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Meracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
09:00
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce