CPV: 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 38000000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116722 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
09:00
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika