CPV: 37535210-2 Ihriskové hojdačky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37535210-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3958-WNP Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - RODINKA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.02.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov