CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37535200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36804-WYP Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska – vybudovanie mobiliáru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.08.2022
09:00
Mesto Poltár