CPV: 37524100-8 Vzdelávacie hry

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37524100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023422 Rozvoj motoriky, pohybovej zručnosti detí.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:56
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika