CPV: 37481000-3 Stroje na úpravu ľadovej plochy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37481000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30271-WNT Elektrická rolba na leasing
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.07.2022
12:00
PREŠOV REAL, s.r.o.