CPV: 37440000-4 Výstroj na fitnes

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37440000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave