CPV: 37412200-1 Potápačsky výstroj a dýchacie trubice

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37412200-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34626-MST Potápačský výstroj.
Verejná súťaž
UVO 31.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky