CPV: 37322300-4 Náustky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 37322300-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115971 Náustky pre alkoholtester
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika